Lähte alevikus asuva Paju ja Pajuvitsa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

28.05.19

Aiandi tn 16 omanik esitas taotluse Aiandi tn 16 (planeeringujärgne pos 4) krundi osas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna detailplaneeringuga määratud ehitusõigus (sh hoonete suurim lubatud ehitisealune pind) ei võimalda püstitada soovitud ühekorruselist elamut ja täiendavat abihoonet. Samuti ei võimalda planeeringus toodud kolmnurkse konfiguratsiooniga hoonestusala püstitada kahte hoonet. Samale omanikule kuulub ka Aiandi tn 16 krundiga külgnev Looga katastriüksus. Planeeringu tühistamine annab võimaluse tulevikus kahe katastriüksuse (Aiandi tn 16 ja Looga) liitmiseks ning tervikliku hoonetega ümbritsetud õueala moodustamiseks. Ehitusõigus väljastatakse läbi projekteerimistingimuste. Kehtiva detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT

Kehtetuks tunnistati detailplaneering krundi pos 4 (Aiandi tn 16) osas. Täpsem info SIIT ja SIIT

 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

1.04.19

Tartu Vallavolikogu tunnistas 28.03.2019 otsusega nr 32 kehtetuks Kõrveküla aleviku Aavere 2 maaüksuse detailplaneeringu.

Kasetuka kinnistu detailplaneeringu kehtestuks tunnistamine

Tartu vallavolikogu tunnistas kehtetuks 25.10.2018 otsusega nr 72 Kõrveküla aleviku Kasetuka kinnistu detailplaneeringu Kooli tn 16 maaüksuse (kü 79403:002:0926) osas.