Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneering

19.02.19

Tartu Vallavalitsus võttis 14.02.2019 korraldusega nr 146 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 11.03.-24.03.2019.

 

Planeeringuala hõlmab Kaupmehe tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kinnistuid ja osaliselt Kaupmehe tn ja Mõisa pst maa-ala. Planeeringuala ulatus on ca 5 ha. Planeeringuga on korrigeeritud vähesel määral olemasolevate kruntide piire. Kaupmehe tn 2 (pos 1) krundile on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise 9m kõrguse ärifunktsiooniga hoone püstitamiseks. Pos 2- pos 10 kruntidele on määratud ehitusõigused kuni 4-korruselite korterelamute püstitamiseks, kus võib kuni 20% ulatuses olla ärifunktsiooni. Kogu ühe krundi korterelamu hoonemahtu ei ole lubatud rajada 4-korruselisena, mahud peavad olema liigendatud (erinev korruselisus). Lisaks on lubatud maa-aluse korruse rajamine. Kõigi kruntide ehitusõigus võimaldab ka 1-korruselise abihoone püstitamist. Planeeritud on täiendavad jalgteed Kaupmehe tn, Mõisa pst ja külgneva riigimaantee äärde ning kaks jalgtee lõiku, mis ühendavad Kaupmehe tänavat maanteeäärse kergliiklusteega. Lisaks on planeeritud lastemänguväljakud ja haljastuslahendused. Juurdepääsud kruntidele on Kaupmehe tänavalt. Normatiivne parkimine (EVS 843:2016 „Linnatänavad") on tagatud igal krundil.

Planeeringu koostamise käigus tehti koostööd tehnovõrkude valdajatega, Tartu linnavalitsuse, Maanteeameti, Päästeameti ja Terviseametiga. Lisaks oli planeeringulahendus arvamuse avaldamiseks kättesaadav 30 päeva jooksul Tartu valla kodulehel. Tehtud koostöö ja laekunud arvamuste põhjal korrigeeriti planeeringulahendust. Kuna korrigeerimise käigus ei muutunud vallavalitsuse hinnangul planeeringu põhilahendus, siis muudatustega detailplaneeringut uuesti kõigile kooskõlastajatele ei saadetud.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on võimalik kõigil kooskõlastajatel ja kaasatavatel arvamust avaldada.

 

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on ala juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Üldplaneering näeb ette keskusemaa juhtfunktsiooniga alal detailplaneeringuid koostada mitte üksikute kruntide kaupa vaid suurematele aladele. Seega on käesoleva detailplaneeringu eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.