Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapp

Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga mnt, Tartu-Vahi mnt ja Vana-Narva mnt vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu I arendusetapp (avalik väljapanek 09.07.–22.07.2018)

Tartu Vallavalitsus algatas 14.01.2015 korraldusega nr 14 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks oli muuta Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala I etapi detailplaneeringut (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 27.05.2009 otsusega nr 41). Kehtiva detailplaneeringu järgselt oli nimetatud maa-alale ette nähtud põhiliselt ärimaa kasutamise funktsioonidega krundid, lahendus oli antud planeeringuala juurdepääsudele, haljastusele ning tehnovõrkudega varustamiseks.

14.01.2015 algatatud planeeringuala hõlmas ca 38 ha, planeeringu eesmärgid olid kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeringulahendus töötati välja, 27.07.2015 toimus ka planeeringu eskiislahendust tutvustav arutelu.

2018 kevadel on planeeringulahendus käinud kooskõlastusringil, on saanud kooskõlastuse tehnovõrkude valdajatelt, Keskkonnaametilt ja Päästeametilt. Kooskõlastamata jäi Maanteeametiga.

Käesolevaks hetkeks on selgunud, et planeeringulahendust tuleb täpsustada üldplaneeringust tulenevate nõuete täitmiseks ja kuna ala on suur, määrata ehitusjärjekorrad ja täpsustada realiseerimiskava. Realiseerimiskava juures on oluline ka tehnovõrkudega varustatuse tagamine. Kuna käesolevaks ajaks ei ole teada, millise perioodi jooksul suudab AS Tartu Veevärk tagada kogu planeeringuala lahenduse veega varustamise, siis ei saa ka planeeringu rakendamise kava käesoleval hetkel paika panna.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4 kohustab enne 1. juulit 2015 algatatud detailplaneeringute menetluse lõpuleviimist 1. juuliks 2018.

Eelpool toodust tulenevalt on põhjendatud minna edasi planeeringu menetlemisega osade kaupa. Planeerija poolt on esitatud planeeringu I arendusetapi lahendus, mida on võimalik asuda rakendama lähiajal. Planeeringu teiste arendusetappide osas toimub planeeringu korrigeerimine ja menetlemine eraldi menetlusena.  

I arendusetapi ala hõlmab ca 3,3 ha suurust maa-ala. Antud territooriumile on planeeritud kolm elamumaa krunti ja üks transpordimaa krunt. Elamumaa kruntide suurused on kavandatud 5743 m²- 9610 m² vahemikku, igale krundile on määratud ehitusõigus kahe kuni 8 m kõrguse põhihoone (ridaelamu) ja ühe kuni 4m kõrguse abihoone püstitamiseks. Planeeritud transpordimaa krunt on kavandatud olemasoleva Keskus tee pikendusena, mis ühendab olemasoleva Keskuse tee Mõisapõllu maaüksusega. Lisaks kuulub planeeritud transpordimaa krundi koosseisu planeeringuala idaossa kavandatud kergliiklustee (antud kergliiklustee osa on kogu Raadiomõisa elamupiirkonda läbiva kergliiklustee pikendus Keskuse teeni).

 

Planeeringuga on antud lahendus ka kavandatavate ridaelamute tehnovõrkudega varustamisele. I arendusetapi hoonete vee- ja kanalisatsioonilahendused on planeeritud Mõisapiiri tänaval kulgevate olemasolevate trasside baasil. Elektri- ja sidevarustus tagatakse Keskuse teele kavandatud trasside baasil, küttelahendused (lubatud nii gaas kui kaugküte) on samuti planeeritud Keskus teele kavandatud torustike baasil.  

Peale käesoleva detailplaneeringu I arendusetapi kehtestamist ei ole võimalik realiseerida varasema detailplaneeringu järgi moodustatud Aidamehe tn 4, 6, 8, Rehepapi tn 1 ja Põhjaringi tn 2 maaüksuste ehitusõigusi. Nimetatud kruntide ehitusõigused planeeritakse üle ja realiseeritakse järgneva arendusala raames.