« Tagasi

10.09.2018 esitati vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused Koidukiire tn 5 ja 7 kahe korteriga elamute püstitamiseks

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu nõudeid lubatud arhitektuurse lahenduse ja hoone paigutuse osas.

Detailplaneeringuga on krundile määratud 100% elamumaa sihtotstarve. Taotleja soovib nihutada hoonestusala 9 % ulatuses ja muuta katuseharja suunda.

Vallavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse kohase krundi kasutamise tingimuste muutmiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ning taotlus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Tingimuste koostamise aluseks on esitatud asendiskeem. Tingimused määratakse ehitusmahtude ja arhitektuurse lahendusega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusega. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid."

Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel tartuvald@tartuvald.ee ajavahemikul 17.09-01.10.2018.