« Tagasi

GIS spetsialisti konkurss

GIS spetsialisti ülesandeks on kaartide valmistamine, geoandmebaaside loomine ja haldamine, GISi abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamine erinevate GISi rakendustega.

 

Nõuded kandidaadile: 

  • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
  • kõrgharidus, soovitavalt geoinformaatika, kartograafia või maakorralduse eriala;
  • omama teadmisi ruumiandmebaasidest, ruumilisest planeerimisest, geoinformaatika, kartograafia ja erinevate topograafiliste ning temaatiliste kaartide koostamisest;
  • valdama eesti keelt kõnes ja kirjas, soovitavalt valdama inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
  • väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude, sh GIS ja CAD tarkvara käsitlemise oskust;
  • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

kirjalik avaldus koos palgasooviga;

ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 

elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

motivatsioonikiri tulevasest tööst GIS spetsialistina;

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursi kontaktisik on vallasekretär Eve Kallas e-posti aadress eve.kallas@tartuvv.ee

 

Dokumendid esitada 26. september 2018 Tartu Vallavalitsusele aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartumaa märgusõnaga „Tartu Vallavalitsuse GIS spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee. Lisainfo telefonil 5097 902