« Tagasi

Väike-Kivistiku detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu koostamise kohustus tuleneb üldplaneeringust.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Väike-Kivistiku maaüksuse kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramist hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Lisauuringute läbiviimise vajadus selgitatakse planeeringu koostamise käigus. Planeeritava ala ulatus on ca 0,4 ha.

 

Täpsem info SIIT