« Tagasi

Puupaju maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Tartu Vallavalitsus võttis 17.05.2018 korraldusega nr 420 teistkordselt vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu. Ala paikneb Vasula alevikus Amme jõe ja Kärkna-Korbatu tugimaantee vahelisel alal, hõlmates kogu ulatuses Puupaju katastriüksuse. Planeeringuala pindala on ca 4 ha.

Detailplaneeringuga on kavandatud olemasoleva maaüksuse jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Moodustatavad elamukrundid on suuruses 4843–9776 m2, lubatud suurim hoonete arv krundil on 3 (1 üksikelamu, 2 abihoonet), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m2 ning lubatud korruselisus üksikelamul 2 ja abihoonel 1. Planeeritud juurdepääsuteele, puurkaevule ja reovee omapuhastile moodustatakse eraldi krundid. Kokku on planeeritud 8 krunti.

Planeeringualale ulatub Kärkna-Korbatu tugimaantee 30 m laiune kaitsevöönd ning Amme jõe kalda 50 m laiune ehituskeeluvöönd. Tulenevalt metsamaa kõlviku ulatusest laieneb kalda ehituskeeluvöönd Puupaju maaüksusel vastavalt looduskaitseseaduses § 38 lg 2 toodule. Amme jõe kalda poolne maaüksuse osa on kaetud rohelise võrgustiku alaga. Planeeritud hoonestusalad on kavandatud väljapoole eespool kirjeldatud kitsendusi. Pos 3-5 kruntide põhjaosas asuval rohevõrgustiku alal säilitatakse looduslike alade senine osakaal, et tagada võrgustiku jätkuv toimimine. Planeeritud üksikelamumaa krundid tuleb haljastada ja heakorrastada, kuni 1,4 m kõrguseid piirdeid on lubatud rajada ainult õuemaa (kuni 2500 m2) ümbritsemiseks.

Juurdepääs kruntidele on kavandatud uue planeeritud transpordimaa kaudu, mis saab alguse olemasolevalt Vahtrapuu teelt. Juurdepääsutee rajatakse osaliselt üle Vahtrapuu maaüksuse, millest tulenevalt on ette nähtud servituudi seadmise vajadus. Olemasolev juurdepääs krundile Pos 1 Vahtrapuu teelt säilib.

Planeeritud kruntide elektrivarustuseks ja liitumiskilpide toiteks on planeeritud planeeringuala läbivalt õhuliini mastilt maakaabelliin. Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevu abil ning reovee ärajuhtimiseks rajatakse ühine omapuhasti. Keskkonnaamet on 25.07.2016 korraldusega nr 1-3/16/1984 määranud detailplaneeringu alusel puurkaevu sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit. Soojavarustus lahendatakse lokaalse küttena ning sidevarustuse osas on võimalus kasutada mobiilseid telekommunikatsioonilahendusi.

Planeering on kooskõlastatud Põllumajandusameti, Keskkonnaameti, Maanteeameti, Päästeameti, Elektrilevi OÜ ja Vahtrapuu maaüksuse omanikuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal muudeti kaalutlusotsuse alusel ning kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga Tartu Vallavalitsuse 19.10.2016 korraldusega nr 518 lähteülesannet, et kaaluda esialgse kolme elamukrundi asemel viie elamukrundi planeerimist. Detailplaneering võeti Tartu Vallavalitsuse 18.01.2017 korraldusega nr 22 esmakordselt vastu ning suunati avalikule väljapanekule, mis toimus 08.02.2017–22.02.2017. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringule üks vaie, milles viidati, et varasemalt planeeringumenetlusse kaasatud isikut ei ole kaasatud lähteülesande muutmise korralduse menetlusse, millest tulenevalt on rikutud õigust olla ärakuulatud. Lisaks märgiti, et lähteülesande muutmist ei ole põhjendatud. Tuginedes haldusmenetluse seaduses § 40 toodud kaasamise põhimõtetele, tunnistati menetlusvea parandamiseks ja menetluse uuendamiseks Tartu Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 126 kehtetuks lähteülesande muutmise ja detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise korraldused.

Tartu Vallavalitsus kaalus vastavalt haldusmenetluse seaduse §-le 4 uuesti lähteülesande muutmise vajadust ning jõuti seisukohale, et kolme elamukrundi asemel viie elamukrundi planeerimine ei ole oluline detailplaneeringu põhilahenduse muudatus ning puudub vastuolu planeeringu koostamise eesmärgiga. Koostatud detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu ja ruumilise arengu eesmärkidega ning vastab kehtivale seadusandlusele. Tartu Vallavalitsuse on kaalutlusotsuse tulemusel seisukohal, et puudub vajadus lähteülesande muutmiseks.

Avaliku väljapaneku kestuseks on planeeringul 04.06.2018–17.06.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Kantselei on avatud E-R kl 8.00-16.00.