« Tagasi

Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve mü (kü 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

 

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda ärimaa sihtotstarbe muutmist elamumaaks, maa-ala jagamist kuni 4 elamumaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguste andmist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringu algatamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Planeeritava ala ulatus on ca 7,3 ha. Täpsem info SIIT