« Tagasi

Tartu Vallavalitsuse 29.03.2018 korralduse nr 270 kehtetuks tunnistamine

 

Tartu Vallavalitsuse 29.03.2018 korralduse nr 270 kehtetuks tunnistamine

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 4 ja liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel, Tartu Vallavalitsus

 

otsustab:

 

  1. Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldus nr 270 "Liikluspiirangud Tartu valla avalikel teedel".

 

  1. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

 

  1. Korralduse peale võib esitada vaide Tartu Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.