« Tagasi

Avalikule väljapanekule suunatud detailplaneeringud

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu.

Ala paikneb Toolamaa külas, hõlmab kogu Kuusikumäe kü, pindala ca 5 ha.

Planeeringuga on kavandatud olemasoleva hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kü jagada 4 krundiks. Kaks krunti moodustatakse olemasolevate puhkemajade tarvis ning kaks krunti uute puhkemajade tarvis. Kruntide (suurused ca 1,0-1,6 ha) kasutamise sihtotstarbeks on planeeritud 10% ärimaa, 90% maatulundusmaa. Ehitusõigus lubab hoonestada igat krunti 300 m² ulatuses kuni 5 hoonega (üks 2k põhihoone ja neli 1k abihoonet). Täpsem info SIIT

 

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneeringu. Ala paikneb Saadjärve külas, hõlmab Lõhe, Ulme ja osaliselt Ulme tee kü, ala pindala kokku ca 1,9 ha.

Planeeringuga ei muudeta krundi piire, pindala ega kasutamise sihtotstarvet. Kruntidele on määratud ehitusõigused, lubatud on ehitada ühele krundile 3 hoonet (üks 2k üksikelamu ja kaks 1k abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala krundil on 400 m², sh üksikelamul  kuni 200 m² ja abihoonel kuni 100 m². Täpsem info SIIT

 

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 33 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu. Ala paikneb Saadjärve külas, hõlmab Siia ja Lesta kü, ala pindala kokku ca 2,15 ha.

Planeeringuga liidetakse Siia kü (pindala 10503 m²) ja Lesta kü (pindala 10582 m²) kokku üheks ehitusõigusega elamumaa sihtotstarbega krundiks. Ehitusõigus lubab ehitada krundile 3 hoonet (üks 2k üksikelamu ja kaks 1k abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala krundil on 400 m², sh üksikelamul  kuni 200 m² ja abihoonel kuni 100 m². Täpsem info SIIT

 

Planeeringud sisaldavad üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.

 

Avaliku väljapaneku kestuseks on kõigil eelpool toodud planeeringutel 21.05–17.06.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Kantselei on avatud E-R kl 8.00-16.00.