Sireli tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 29.03.2018.a korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Avaliku väljapaneku kestuseks on 18.04.2018-2.05.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Planeeringuala asub Kõrveküla alevikus hõlmates Sireli tn 7 maaüksust ja osaliselt Sireli tn maa-ala, planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

Planeeringuga on Sireli tn 7 maaüksus jagatud kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, hoonestatud krundile on antud võimalus olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks, hoonestamata krundile on määratud ehitusõigus uue üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks- ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud põhimõtteline lahendus planeeringuala haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad SIIT