« Tagasi

Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 18.04.2019 korraldusega nr 368 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Mõisaplatsi maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0995) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,6 ha.

Planeeringu eesmärk on muuta maa-alal kehtivat detailplaneeringut, mille kohaselt on Mõisaplatsi maaüksus kavandatud ilma ehitusõiguseta sotsiaalmaaks. Mõisaplatsi maaüksuse olemasolev sihtotstarve on 100% ärimaa ning planeeringuga moodustatakse sellest üks ärimaa sihtotstarbega krunt piirkonda teenindava kaubandus- ja teenuskeskuse rajamiseks, millele on lubatud ehitada kuni 2-korruseline 1169 m2 ehitisealuse pinnaga hoone. Lisaks eraldatakse teine krunt perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. Planeeritud on liitumine ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu ning elektri-, side- ja gaasivõrguga. Planeeritud ehitusõiguse realiseerimise eelduseks on Keskuse tee ümberehitamine planeeringualaga piirnevas lõigus.

Planeeringuga kavandatud tegevus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu ja detailplaneeringu lähteülesandega. Planeeringulahendus vastab kehtivale seadusandlusele ning on kooskõlastatud Päästeameti ja Maanteeametiga. Koostööd on tehtud võrguvaldajatega, kes on andnud planeeringule nõusoleku.

Avalik väljapanek toimub 08.05.2019–22.05.2019 tööpäevadel Tartu Vallavalitsuse kantseleis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Täpsem info planeeringu kohta SIIT