KONKURSS ÄKSI RANNAALALE HOOAJALISE TOITLUSTAJA LEIDMISEKS

Tartu Vallavalitsus kuulutas 14. novembril 2019 välja konkursi  hooajalise toitlustaja leidmiseks rannaalale Äksi alevikku Kaldaranna tn 1. Konkursi võitjaga sõlmitakse viieks aastaks leping katastriüksuse 79402:001:0507 tasuta kasutamiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb vallavalitsusele esitada pakkumus. Pakkumuses tuleb esitada teave osaleja kohta, äriplaan (tegevuskava) ning paigaldatava inventari kirjeldus koos mõõtmete ja võimalusel eskiisiga ja selgitus kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest. Pakkuja peab olema kantud äriühinguna või välismaa äriühingu filiaalina Eesti äriregistrisse või olema füüsilisest isikust ettevõtja ning pakkujal ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi.

Konkursi läbiviimiseks moodustas vallavalitsus komisjoni, kes kontrollib pakkujate vastavust nõuetele ning selgitab välja parima pakkumuse. Komisjon võib ka teha konkursil osalejatele ettepaneku oma pakkumuste täiendamiseks ja täpsustamiseks ning küsida selgitusi pakkumuses toodud asjaolude kohta.

 

Konkursi võitjaga sõlmitava lepingu tingimused on järgmised:

1) toitlustaja peab asuma toitlustusteenust osutama hiljemalt 01.06.2020;

2) toitlustajal on õigus rajada ajutine ehitis toitlustusteenuse osutamiseks;

3) toitlustaja hoiab korras tasuta kasutada antud ala;

4) toitlustaja tagab avaliku käimla teenuse;

5) kui hooajal ei osutata toitlustusteenust 30-l kalendripäeval, on vallal õigus leping üles öelda ennetähtaegselt;

6) toitlustajale ei kompenseerita müügiinventari tootmise, paigaldamise, transpordi, elektriühenduse rajamise ja valvega seotud kulutusi, samuti ilmastikust tingitud takistusi kauplemisel.

Kasutusse antud ala tuleb hoida korras ja käimlateenust osutada kogu teenuse osutamise perioodi jooksul. Kui toitlustusteenust osutatakse näiteks 1. maist kuni 31. augustini, siis kogu selle perioodi jooksul tuleb ka ala korras hoida ning osutada käimlateenust.

Pakkumused tuleb esitada e-postiga aadressile tartuvald@tartuvald.ee  ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2020. Konkursi korraldamise aluseks olevad ning osalejatele ja pakkumustele nõuded sätestav dokument on avaldatud Tartu Vallavalitsuse kodulehel www.tartuvald.ee. Konkursi tingimuste kohta selgituste saamiseks tuleb esitada päring e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee