« Tagasi

Sirrosjärve detailplaneering

Tartu Vallavalitsus võttis 03.01.2019 nr 5 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 28.01.2019-10.02.2019 .

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018 korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.

Käesoleval hetkel kehtib alal Sirrose III kinnistu detailplaneering (kehtestatud 8.10.2009 Tabivere vallavolikogu otsusega nr 39). Planeeringuga kavandati alale turismi- ja puhkekeskus, mida ei ole käesolevaks ajaks realiseerima asutud. Planeeringu algatamise eesmärgiks oli vaadata üle alal kehtiv detailplaneering lähtuvalt uutest planeeringu eesmärkidest, kaasajastada sisu ja viia kooskõlla kehtivate seaduste- ja standarditega.

Planeeringulahendus näeb ette Sirrosjärve katastriüksuse jagamise 4-ks krundiks pindaladega 2,8 ha, 1,9 ha, 2,1 ha ja 3284 m². Kolmele hoonestamata krundile on määratud krundi kasutamise sihtotstarbeks 100% elamumaa ja igale hoonestamata krundile antud ehitusõigus kuni 3 hoone püstitamiseks (sh 1 põhihoone ja 2 abihoonet), ehitisealuse pinnaga krundil kokku 370 m² (sh elamul kuni 250 m² ja abihooned kokku kuni 120 m²). Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 7 m (lubatud kuni 2 maapealset korrust ja soklikorrus). Olemasoleva pumbamaja juurde on moodustatud eraldiseisev krunt ja määratud ehitusõigus, mis võimaldab olemasolevat hoonet laiendada (ehitisealune pind kokku kuni 72 m² ja kõrgus kuni 5 m) ja rekonstrueerida koos ehitise kasutusfunktsiooni muutmisega.

Planeeringu eesmärkidest lähtuvalt on lahendatud liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

 Planeeritava ala ulatus on ca 7,3 ha.

Planeeringu eesmärgid on vallavalitsuse seisukohalt kooskõlas detailplaneeringu lähteülesande ja kehtiva Tabivere valla üldplaneeringuga. Kehtiva Tabivere valla üldplaneeringu järgi on võimalik alal rakendada nii äri- ja teenindusettevõtte maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi kui väikeelamu maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi.

Planeeringu koostamise käigus tehti koostööd huvitatud isikutega (naaberkinnistute omanikud, Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, RMK) ja kooskõlastati planeering Maanteeameti, Keskkonnaameti ja Päästeametiga. Täiendavalt oli planeerimisettepanek üleval Tartu valla kodulehel kõigile arvamuse avaldamiseks, kirjalikke arvamusi, ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.