Tule valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

Tartu vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

Üldplaneeringu koostamine on pikk ja keerukas protsess, lahenduseni jõutakse järk-järgult. Hetkeks on valminud esialgne maakasutusplaan, mis kajastab planeeritud ruumikasutust – kus on tihedamad asustusalad, kus ja mis otstarbel maad tulevikus kasutatakse, kus on sobilikud piirkonnad elamuehituseks ning ettevõtluseks, kus puhkamiseks ja vaba aja tegevusteks, millised maa-alad säilitatakse põllumajanduslikul eesmärgil, kus paiknevad kogu valda hõlmavad sidusad võrgustikud nagu rohevõrgustik, kergliiklusteed jne. Kõiki teemasid ja üldplaneeringuga lahendatavaid ülesandeid ei ole tänaseks jõutud veel läbi töötada, maakasutus- ja ehitustingimuste väljatöötamine toimub järk-järgult, minnes üldisemalt täpsemaks.

Peame väga oluliseks kohalike elanike ja maaomanike aktiivset osalemist ja kaasa rääkimist üldplaneeringu koostamise protsessis. Parima tulemuse saavutamiseks korraldame arutelud valla erinevates piirkondades, et arutada üheskoos ruumikasutuse ja -kujunduse ning maakasutuse planeerimise teemadel.

 

Piirkondlikud arutelud toimuvad järgmiselt:

23. september Laeva kultuurimaja (Väänikvere tee 6, Laeva küla)

24. september Raadi lasteaed Ripsik (Mõisatamme tn 30, Vahi alevik)

1. oktoober Jääaja Keskus (Saadjärve tn 20, Äksi alevik)

2. oktoober Tabivere rahvamaja (Tuuliku tn 10, Tabivere alevik)

3. oktoober Vedu raamatukogu (Vedu küla)

7. oktoober Tartu Vallavalitsus (Haava tn 6, Kõrveküla alevik)

8. oktoober Lähte lasteaed Kiisupere (Kase põik 3, Lähte alevik)

9. oktoober Maarja-Magdaleena rahvamaja (Maarja – Magdaleena küla)

10. oktoober Mõisatall (Lähte tee 4, Vasula alevik)

 

Arutelude algusaeg on kl 17.00.

 

Piirkondlike arutelude tulemused on abiks edaspidiseks, maakasutuse täpsustamisel ja ehitustingimuste määramisel. Üldplaneeringu eelnõu koos KSH aruande eelnõuga loodame valmis saada 2020. a. alguses.

Kõigil koosolekutel osaleb valla esindaja, kellega on võimalik arutada päevakajalisi küsimusi.

Ootame Sinu osalemist!

Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

17.06.19

Täname kõiki, kes Tartu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid.

Tartu vald analüüsis ja kaalus põhjalikult kõiki esitatud ettepanekuid.  Põhjendatud juhtudel on lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti korrigeeritud ja täiendatud. Siinjuures märgime, et planeeringu koostamise algetapis ei ole alati ühese seisukoha kujundamine, et esitatud ettepanekuid ka 100 %-liselt arvestatakse, võimalik. Planeerimise on muutuv protsess, kus ettepanekuid ja arvamusi võib ja eeldatavasti esitatakse kogu protsessi vältel. Neid tuleb alati analüüsida ja kaaluda koosmõjus. Seetõttu toimub kaalutlusprotsess ka edaspidistes etappides. Hoiame Teid edaspidise  planeerimisprotsessiga kursis ning teavitame üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu valmimisest ning avalikust väljapanekust.

Peame väga oluliseks kõigi huvitatud isikute aktiivset protsessis osalemist ja kaasa rääkimist. Hõlbustamaks protsessis osalemist, üldplaneeringust arusaamist ja selle kasutamist, on koostatud Tartu valla üldplaneeringu portaal, mis on leitav aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/.

Portaali koondatakse kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid – erinevad lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne.  Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lg 5 on dokumenti muudetud põhjendatud juhtudel, muudetud dokument koos ametkondade ja isikute poolt esitatud ettepanekutega (laekunud kirjad) ning valla seisukohtadega (koondtabelina) on avalikustatud portaali alajaotuses „Planeeringu ja mõjude hindamise materjalid".

Tule Tartu valla ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

29.04.19

Tartu vald koostab OÜ Hendrikson&Ko kaasabil valla ruumilist arenguplaani – üldplaneeringut. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine – kuidas ruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Tartu vallavolikogu poolt 2018. a. veebruaris, kuid sisulise tööga alustati käesoleva aasta alguses. Üldplaneeringu koostamist alustati lähteandmete koondamise ja analüüsiga ning lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisega. Hetkel toimub erinevate alusuuringute ja -analüüside koostamine ning kohe-kohe alustatakse eskiislahenduse väljatöötamist. Uuringute ja analüüside tulemused on oluliseks sisendiks planeeringulahenduse kujunemisel ning abiks protsessi käigus tõstatuvate otsuste langetamisel. Erinevaid huvigruppe rahuldav planeeringulahendus on võimalik saavutada üksnes koostöös, seega oleme koostööd huvigruppidega alustanud juba planeeringu algusetapis. Veebruaris viidi kõigis valla koolides, põhikooli astme 6.-7. klassi õpilaste seas, läbi koolilaste tajukaardi uuring. Uuringu eesmärk oli kaardistada koolilaste arvamus oma kodu (kooli)piirkonna kohta ning koguda teavet, mis on koolilaste hinnangul hästi ja mida saaks/võiks veel paremaks muuta. Märtsis toimusid piirkondlikud tööseminarid eesmärgil kaardistada  ettevõtlusega seotud arenguvajadused ja probleemid ning piirkondadele iseloomulikud väärtused. Nii koolilaste tajukaardi uuringu kui piirkondlike tööseminaride tulemused on koondatud Tartu valla üldplaneeringu portaali. Portaali koondatakse edaspidi kõik üldplaneeringut puudutav teave ja materjalid –lähteandmed, uuringud ja analüüsid, planeeringulahendus, KSH aruanne, teave avalike töökoosolekute ja arutelude kohta jne. Oma arvamusi/ettepanekuid, mis just sinu arvates on tähtis või vajab lahendamist, saad lisada portaali ideekorje alajaotust kasutades. Üldplaneeringu portaal võimaldab Sul protsessi jälgida, materjalidega tutvuda ning toimuvaga kursis olla sobival ajal ja asukohas.

Planeeringu eskiislahenduste valmimine on kavandatud käesoleva aasta sügisesse. Info selle valmimisest lisatakse portaali aadressil http://hendrikson.ee/maps/Tartu-vald/

Tartu valla üldplaneeringu ja KSH koostamine

Tartu Vallavolikogu algatas 22.02.2018 otsusega nr 15 Tartu valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas lähteseisukohtade eelnõu. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Tartu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Kogu üldplaneeringu ja KSH koostamise info on leitav SIIT