Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneering

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu.

Detailplaneering on algatatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna, kuna üldplaneeringujärgne juhtfunktsioon elamumaa ja detailplaneeringuga kavandatud krundi kasutamise sihtotstarve (10% ärimaa, 90% maatulundusmaa) on vastuolus. Samas toetab üldplaneering elamumaadel ärifunktsiooni kõrvalfunktsioonina, et soodustada teenindussektori arengut. Planeeringus on toodud eraldi peatükk üldplaneeringu muutmise põhjenduse kohta.

Planeeringuga on kavandatud olemasoleva 5 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus jagada 4 krundiks. Kaks krunti moodustatakse olemasolevate puhkemajade tarvis ning kaks krunti on planeeritud perspektiivsete puhkemajade püstitamise tarvis. Kõigi nelja krundi (suurused ca 1,0-1,6 ha) kasutamise sihtotstarbeks on planeeritud 10% ärimaa, 90% maatulundusmaa. Kruntide ehitusõigus lubab hoonestada igat krunti 300 m² ulatuses kuni 5 hoonega (sh 1 põhihoone ja 4 teenindavat hoonet). Kruntide põhihooned on lubatud kuni 2-korruselistena (kõrgusega kuni 9 m), abihooned 1-korruselistena (kõrgusega kuni 5 m). Olemasolevate puhkemajade teenindamiseks on rajatud salvkaev ja kaks lokaalset reoveepuhastussüsteemi (immutus). Uute hoonete teenindamiseks on ette nähtud ühe täiendava salvkaevu, puurkaevu ja imbsüsteemide rajamise võimalus. Elektrivarustus on lahendatud 2-kohaliste liitumiskilpide planeerimise teel, toide olemasolevast alajaamast (post).

Planeering on kooskõlastatud Põllumajandusametiga, Päästeametiga, Elektrilevi OÜ, Maanteeametiga ja Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimus 18.10.2016.

Avaliku väljapaneku kestuseks 21.05. – 17.06.2018.