Eeskirjad ja korrad

Alates 01.01.2018

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Sünni- ja matusetoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu vallas

Tartu Vallavalitsuse palgajuhend

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Tartu vallavara eeskiri

Tartu valla noortevolikogu moodustamine ja põhikirja kinnitamine

Tartu valla 2018.aasta eelarve

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel

Tartu valla jäätmehoolduseeskiri

Tartu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Tartu valla põhimäärus

Tartu valla sümboolika kinnitamine

Tartu valla arengukava 2018-2030

Tartu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Volituse andmine taotluste vastuvõtu ja menetlemise andmekogu asutamiseks ja põhimääruse kinnitamiseks

Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus

Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord

Tartu valla maamaksu määra kehtestamine 2019. aastaks

Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad

Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord

Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

 

Tartu Vallavolikogu vastuvõetud õigusaktid leiad SIIT

Tartu Vallavalitsuse vastuvõetud õigusaktid leiad SIIT