Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneering arvamuse avaldamiseks

26.02.19

Tartu Vallavalitsus algatas 01.03.2018 korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramist elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala ulatus on ca 0,3 ha.

Planeerimisseaduse § 133 alusel on koostatav planeering esitatud arvamuse avaldamiseks. Vastavalt planeerimisseadusele on  isikutel, kelle õigusi võib planeering puudutada, arvamuse avaldamiseks aega 30 päeva. Arvamusi ootame elektrooniliselt aadressile tartuvald@tartuvald.ee või kirja teel (Haava tn 6, Kõrveküla alevik) hiljemalt 27.03.2019.