Tartu valla planeeringud

Tartu valla planeeringud on leitavad SIIT

Tila külas asuva Koidu tn 7 ja lähiala detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 30.08.2018 korraldusega nr 661 Tila külas asuva Koidu tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. 

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Koidu tn 7 maaüksuse sihtotstarbe muutmist üldkasutatavast maast elamumaaks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Lisaks tuleb lahendada juurdepääsu, haljastuse, heakorra ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted. Planeeringualasse on hõlmatud Koidu tn 7a maaüksus, et lahendada olemasoleva ärihoone parkimiskorraldus. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.

Tartu valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala keskuse maa juhtotstarbega maa-alal, kuhu on lubatud muuhulgas elamute planeerimine. Planeeringu koostamise eesmärgid on kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga kooskõlas.

Tartu Vallavalitsuse 30.08.2018 korraldus nr 661

Lähteülesanne

 

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

Tartu Vallavalitsus lõpetas krundiomanike taotluse alusel 30.08.2018 korraldusega nr 654 järgmiste detailplaneeringute menetluse:

1. Aovere külas asuva Õnnemäe maaüksuse detailplaneering

2. Haava külas asuva Pärna maaüksuse detailplaneering

3. Tila külas asuva Söödi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

4. Kõrveküla alevikus asuva Kasetuka maaüksuse ja lähiala detailplaneering

5. Aovere külas asuva Lubjamäe vkt 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

6. Kärkna külas asuva Tamme maaüksuse detailplaneering

7. Kõrveküla alevikus asuva Keere 1 maaüksuse detailplaneering

8. Nõela külas asuva Väljaotsa maaüksuse detailplaneering

 

Killustiku põik kvartali detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 31.05.2018.a korraldusega nr 454 Vahi alevikus asuva Killustiku põik kvartali detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja otsustas keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Killustiku põik 5, Killustiku põik 7 ja Mööbliaida maaüksuse sihtotstarbe muutmist elamumaaks ning ehitusõiguse määramist korterelamute püstitamiseks. Lisaks tuleb planeeringuga anda lahendus liikluskorraldusele, haljastusele, heakorrale ja tehnovõrkudega varustamisele. Uutest planeeringueesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid.

Planeeringuala pindala on ca 2,1 ha. Täpsem info SIIT

Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29. juuni 2017. a detailplaneeringu algatamise otsuse nr 29.

1. juulil 2015. a jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tuginedes kehtivale seadusandlusele on kohalik omavalitsus uuesti analüüsinud Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärki ja kaalunud võimalust algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning jõudnud seisukohale, et kavandatav ehitustegevus ei muuda olulisel määral üldplaneeringu põhilahendust ning üksikelamu püstitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel.Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Tartu Vallavolikogu lõpetas 24.05.2018 otsusega nr 37 Vesneri külas asuva Taga-Uku maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0157) ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning tunnistas kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29. juuni 2017. a detailplaneeringu algatamise otsuse nr 29.

1. juulil 2015. a jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tuginedes kehtivale seadusandlusele on kohalik omavalitsus uuesti analüüsinud Taga-Uku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärki ja kaalunud võimalust algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks ning jõudnud seisukohale, et kavandatav ehitustegevus ei muuda olulisel määral üldplaneeringu põhilahendust ning üksikelamu püstitamine on võimalik projekteerimistingimuste alusel.

Väike-Kivistiku detailplaneeringu algatamine

Tartu Vallavalitsus algatas 24.05.2018.a korraldusega nr 439 Tila külas asuva Väike- Kivistiku maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0585) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu koostamise kohustus tuleneb üldplaneeringust.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Väike-Kivistiku maaüksuse kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast tootmis- ja ärimaaks ning krundile ehitusõiguse määramist hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Lisauuringute läbiviimise vajadus selgitatakse planeeringu koostamise käigus. Planeeritava ala ulatus on ca 0,4 ha.

 

Täpsem info SIIT

Puupaju maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Tartu Vallavalitsus võttis 17.05.2018 korraldusega nr 420 teistkordselt vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Puupaju maaüksuse detailplaneeringu. Ala paikneb Vasula alevikus Amme jõe ja Kärkna-Korbatu tugimaantee vahelisel alal, hõlmates kogu ulatuses Puupaju katastriüksuse. Planeeringuala pindala on ca 4 ha.

Detailplaneeringuga on kavandatud olemasoleva maaüksuse jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Moodustatavad elamukrundid on suuruses 4843–9776 m2, lubatud suurim hoonete arv krundil on 3 (1 üksikelamu, 2 abihoonet), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 300 m2 ning lubatud korruselisus üksikelamul 2 ja abihoonel 1. Planeeritud juurdepääsuteele, puurkaevule ja reovee omapuhastile moodustatakse eraldi krundid. Kokku on planeeritud 8 krunti.

Planeeringualale ulatub Kärkna-Korbatu tugimaantee 30 m laiune kaitsevöönd ning Amme jõe kalda 50 m laiune ehituskeeluvöönd. Tulenevalt metsamaa kõlviku ulatusest laieneb kalda ehituskeeluvöönd Puupaju maaüksusel vastavalt looduskaitseseaduses § 38 lg 2 toodule. Amme jõe kalda poolne maaüksuse osa on kaetud rohelise võrgustiku alaga. Planeeritud hoonestusalad on kavandatud väljapoole eespool kirjeldatud kitsendusi. Pos 3-5 kruntide põhjaosas asuval rohevõrgustiku alal säilitatakse looduslike alade senine osakaal, et tagada võrgustiku jätkuv toimimine. Planeeritud üksikelamumaa krundid tuleb haljastada ja heakorrastada, kuni 1,4 m kõrguseid piirdeid on lubatud rajada ainult õuemaa (kuni 2500 m2) ümbritsemiseks.

Juurdepääs kruntidele on kavandatud uue planeeritud transpordimaa kaudu, mis saab alguse olemasolevalt Vahtrapuu teelt. Juurdepääsutee rajatakse osaliselt üle Vahtrapuu maaüksuse, millest tulenevalt on ette nähtud servituudi seadmise vajadus. Olemasolev juurdepääs krundile Pos 1 Vahtrapuu teelt säilib.

Planeeritud kruntide elektrivarustuseks ja liitumiskilpide toiteks on planeeritud planeeringuala läbivalt õhuliini mastilt maakaabelliin. Veevarustus lahendatakse ühise puurkaevu abil ning reovee ärajuhtimiseks rajatakse ühine omapuhasti. Keskkonnaamet on 25.07.2016 korraldusega nr 1-3/16/1984 määranud detailplaneeringu alusel puurkaevu sanitaarkaitseala ulatuseks 10 meetrit. Soojavarustus lahendatakse lokaalse küttena ning sidevarustuse osas on võimalus kasutada mobiilseid telekommunikatsioonilahendusi.

Planeering on kooskõlastatud Põllumajandusameti, Keskkonnaameti, Maanteeameti, Päästeameti, Elektrilevi OÜ ja Vahtrapuu maaüksuse omanikuga.

Detailplaneeringu koostamise ajal muudeti kaalutlusotsuse alusel ning kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga Tartu Vallavalitsuse 19.10.2016 korraldusega nr 518 lähteülesannet, et kaaluda esialgse kolme elamukrundi asemel viie elamukrundi planeerimist. Detailplaneering võeti Tartu Vallavalitsuse 18.01.2017 korraldusega nr 22 esmakordselt vastu ning suunati avalikule väljapanekule, mis toimus 08.02.2017–22.02.2017. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringule üks vaie, milles viidati, et varasemalt planeeringumenetlusse kaasatud isikut ei ole kaasatud lähteülesande muutmise korralduse menetlusse, millest tulenevalt on rikutud õigust olla ärakuulatud. Lisaks märgiti, et lähteülesande muutmist ei ole põhjendatud. Tuginedes haldusmenetluse seaduses § 40 toodud kaasamise põhimõtetele, tunnistati menetlusvea parandamiseks ja menetluse uuendamiseks Tartu Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 126 kehtetuks lähteülesande muutmise ja detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise korraldused.

Tartu Vallavalitsus kaalus vastavalt haldusmenetluse seaduse §-le 4 uuesti lähteülesande muutmise vajadust ning jõuti seisukohale, et kolme elamukrundi asemel viie elamukrundi planeerimine ei ole oluline detailplaneeringu põhilahenduse muudatus ning puudub vastuolu planeeringu koostamise eesmärgiga. Koostatud detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringu ja ruumilise arengu eesmärkidega ning vastab kehtivale seadusandlusele. Tartu Vallavalitsuse on kaalutlusotsuse tulemusel seisukohal, et puudub vajadus lähteülesande muutmiseks.

Avaliku väljapaneku kestuseks on planeeringul 04.06.2018–17.06.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Kantselei on avatud E-R kl 8.00-16.00.

 

Avalikule väljapanekule suunatud detailplaneeringud

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 otsusega nr 32 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu.

Ala paikneb Toolamaa külas, hõlmab kogu Kuusikumäe kü, pindala ca 5 ha.

Planeeringuga on kavandatud olemasoleva hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega kü jagada 4 krundiks. Kaks krunti moodustatakse olemasolevate puhkemajade tarvis ning kaks krunti uute puhkemajade tarvis. Kruntide (suurused ca 1,0-1,6 ha) kasutamise sihtotstarbeks on planeeritud 10% ärimaa, 90% maatulundusmaa. Ehitusõigus lubab hoonestada igat krunti 300 m² ulatuses kuni 5 hoonega (üks 2k põhihoone ja neli 1k abihoonet). Täpsem info SIIT

 

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 34 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Lõhe ja Ulme maaüksuste detailplaneeringu. Ala paikneb Saadjärve külas, hõlmab Lõhe, Ulme ja osaliselt Ulme tee kü, ala pindala kokku ca 1,9 ha.

Planeeringuga ei muudeta krundi piire, pindala ega kasutamise sihtotstarvet. Kruntidele on määratud ehitusõigused, lubatud on ehitada ühele krundile 3 hoonet (üks 2k üksikelamu ja kaks 1k abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala krundil on 400 m², sh üksikelamul  kuni 200 m² ja abihoonel kuni 100 m². Täpsem info SIIT

 

Tartu Vallavolikogu võttis 24.04.2018 nr 33 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Siia ja Lesta maaüksuste detailplaneeringu. Ala paikneb Saadjärve külas, hõlmab Siia ja Lesta kü, ala pindala kokku ca 2,15 ha.

Planeeringuga liidetakse Siia kü (pindala 10503 m²) ja Lesta kü (pindala 10582 m²) kokku üheks ehitusõigusega elamumaa sihtotstarbega krundiks. Ehitusõigus lubab ehitada krundile 3 hoonet (üks 2k üksikelamu ja kaks 1k abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala krundil on 400 m², sh üksikelamul  kuni 200 m² ja abihoonel kuni 100 m². Täpsem info SIIT

 

Planeeringud sisaldavad üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.

 

Avaliku väljapaneku kestuseks on kõigil eelpool toodud planeeringutel 21.05–17.06.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik). Kantselei on avatud E-R kl 8.00-16.00. 

Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 5.04.2018.a korraldusega nr 288 Tila külas asuva Kaupmehe tn ja Kõrveküla- Tartu tee vahelise ala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.

Käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on vaadata üle alal kehtivad detailplaneeringu, kaasajastada nende sisu ja viia kooskõlla kehtivate seaduste- ja standarditega. Omanike poolne soov on kaaluda tootmismaa sihtotstarbes ja ärimaa sihtotstarbe muutmist korruselamumaaks, ehitusõiguste andmist (äripinna võimalustega) korterelamute püstitamiseks ja uutest funktsioonidest lähtuvalt lahendada liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine. Uutest planeeringueesmärkidest tulenevalt on vaja hinnata alal olevaid ja uue planeeringulahendusega kaasnevaid keskkonnaparameetreid (sh hinnata mürataset ja vastavust normidele).

Kehtiva Tartu valla üldplaneeringu järgi on ala juhtfunktsiooniks määratud keskusemaa. Keskuse maa juhtfunktsioon on üldplaneeringujärgselt vastavalt detailplaneeringus täpsustatavale arengusuunale kas elamu-, ärimaa, ühiskondlike hoonete maa (sotsiaalmaa), haljasala ja parkmetsa maa, transpordimaa või nimetatud funktsioonide kombinatsioon. Üldplaneering näeb ette keskusemaa juhtfunktsioonis detailplaneeringuid koostada mitte üksikute kruntide kaupa vaid suurematele aladele. Seega on käesoleva detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeritava ala ulatus on ca 5 ha.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus nr 288

Tartu Vallavalitsuse korralduse nr 288 Lisa 1

Kaasiku tn 8 kinnistu detailplaneering

Tartu Vallavalitsus algatas 1.03.2018.a korraldusega nr 160 Vahi alevikus asuva Kaasiku tn 8 kinnistu (kü tunnus 79401:001:0316) detailplaneeringu.

Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva krundi kasutamise sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast elamumaaks ja krundile ehitusõiguse määramist elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala ulatus on ca 0,3 ha.

Kaasiku tn 8 kinnistu paikneb alal, kus 3.12.2014.a Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 377 kehtestati Vahi alevikus asuvate Kaasiku ja Taga-Kaasiku maaüksuste ja lähiala detailplaneering. Nimetatud planeeringu järgi planeeriti Kaasiku tn 8 hoonestamata maatulundusmaa krundiks. Käesolevaks hetkeks on krundil uus omanik ja ka uued eesmärgid maa kasutuse suhtes. Seega soovitakse kehtivas detailplaneeringus teha muudatusi ja taotletakse krundile ehitusõigust ühe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga, mis näeb ette antud alal elamumaa juhtfunktsiooni.

Korraldusega saab tutvuda Tartu valla koduleheküljel www.tartuvald.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Tartu Vallavalitsuses, asukohaga Haava tn 6, Kõrveküla alevik.

Sireli tn 7 detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu Vallavalitsus võttis 29.03.2018.a korraldusega nr 261 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Sireli tn 7 (kü tunnus 79403:002:0684) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Avaliku väljapaneku kestuseks on 18.04.2018-2.05.2018 ja kohaks Tartu Vallavalitsuse kantselei (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Planeeringuala asub Kõrveküla alevikus hõlmates Sireli tn 7 maaüksust ja osaliselt Sireli tn maa-ala, planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha.

Planeeringuga on Sireli tn 7 maaüksus jagatud kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, hoonestatud krundile on antud võimalus olemasolevate hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks, hoonestamata krundile on määratud ehitusõigus uue üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks- ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud põhimõtteline lahendus planeeringuala haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringulahendus on kooskõlas Tartu valla üldplaneeringuga.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad SIIT

Voldi külas asuva Sirrosjärve mü (kü 77301:002:0210) detailplaneeringu algatamine

 

Tartu Vallavalitsus algatas 03.05.2018.a korraldusega nr 371 Voldi külas asuva Sirrosjärve maaüksuse (kü tunnus 77301:002:0210) detailplaneeringu, kinnitas lähteülesande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise.

 

Käesoleval hetkel kehtib alal Sirrose III kinnistu detailplaneering (kehtestatud 8.10.2009 Tabivere vallavolikogu otsusega nr 39). Planeeringuga kavandati alale turismi- ja puhkekeskus, mida ei ole käesolevaks ajaks realiseerima asutud. Nimetatud detailplaneering muutub peale käesoleva planeeringu kehtestamist kehtetuks.

 

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on soov kaaluda ärimaa sihtotstarbe muutmist elamumaaks, maa-ala jagamist kuni 4 elamumaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguste andmist üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks on vajalik kruntida välja olemasolev pumbamaja ja kaaluda olemasolevale hoonele laiendamise võimaluse andmist ning kasutusfunktsiooni muutust ning paadisilla rajamist samale krundile. Vajadusel moodustatakse eraldi transpordimaa krunt juurdepääsu teele ja krundid tehnovõrgu rajatistele. Planeeringu eesmärkidest lähtuvalt lahendatakse liikluskorraldus, haljastus, heakord ja hoonete tehnovõrkudega varustamine.

 

Kehtiva Tabivere valla üldplaneeringu järgi on võimalik alal rakendada nii äri- ja teenindusettevõtte maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi kui väikeelamu maa-ala maakasutus- ja ehitustingimusi. Seega on detailplaneeringu algatamise eesmärgid kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

 

Planeeritava ala ulatus on ca 7,3 ha.

 

Detailplaneeringu eskiisi alusel koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang. Eelhinnangu koostaja on Kobras AS, eelhinnangu kokkuvõttes tuuakse välja järgmised aspektid. Kavandatav tegevus avaldab võimalikku negatiivset mõju Saadjärvele, sest suureneb inimmõju kalda lähistel. See vähendab ala looduslikkust ning kui järve juhitakse heitvett, siis avaldab see negatiivset mõju ka Saadjärve vee kvaliteedile. Suurenev inimtegevus tekitab ka häiringuid linnustikule, kelle jaoks asuvad olulised elupaigad muuhulgas kalda ääres asuvas roostikus ja võsastikus. Siiski ei ole eelpool toodud mõjud olulise suurusega, sest planeeringuga kavandatavad ühepereelamud ei too alale suuri rahvastekogunemisi. Samuti ei plaanita olulisel määral arendada kaldaäärset ala. Rajatav paadisild on kavandatud lautrisse, mis oma väiksuse tõttu ei mõjuta kaldaala oluliselt. Kavandatav tegevus avaldab positiivset mõju planeeringuala maastikule ja vaatelisusele, mis on ka Vooremaa MKA kaitse-eesmärkidena olulised. Elamute rajamine tagab ala hooldatuse ning võimaldab avada vaated Saadjärvele, mis praegusel ajal on avatud vähesel määral selles asukohas. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesannete täitmisel planeeringumenetluse käigus.